Welcome, Guest. Please login or register.
April 26, 2019, 01:47:16 AM
Home Help Search Login Register
News: SMF - Just Installed!

+  Стефан д-р Димитър Чолаков
|-+  Recent Posts
Pages: 1 ... 8 9 [10]

 91 
 on: February 04, 2019, 03:49:45 PM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
ПРОДЪЛАВА
-
-
Регламентът предвижда балансът да се постига посредством широк арсенал от законови механизми, а приетият закон не съдържа достатъчно гаранции, че едното право няма да е за сметка на другото, особено когато залогът е свободата на словото. Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с изброяване на критериите по чл. 25з, ал. 2, от които т. 10 обезсмисля посочването на предходните, не постига предписаното съгласуване между двете конкуриращи се основни права, като несъразмерно ограничава упражняването на свободата на изразяване и информация.

Принципно положение, спазвано при преодоляване на конкуренция или колизия на основните права, вкл. в практиката на българския Конституционен съд (Решение № 3 от 2002 г.), е тяхното балансиране да се извършва по най-щадящ начин. В случая изискването да се изпълняват написаните в 10-те точки критерии, дори и поотделно, представлява ограничение, което засяга същностното ядро на свободата на изразяване и информация като основно право, признато още в епохата на Просвещението в Европа, изпразва го от съдържание и неговото упражняване губи смисъл. Конституционната практика възразява принципно спрямо такъв подход (Решение № 15 от 2010 г.), който се отклонява същностно от установените начала и стандарти на съвременната демокрация, и е недопустим. Вероятно с така въведените критерии се е целяло ?улесняване? на надзорния орган, съдилищата и дори на лицата, които обработват лични данни, като се създаде предвидимост и сигурност при преценката за законосъобразност на обработването на данни. Опасенията ми обаче са, че под формата на критерии за съразмерност на защитата на личните данни се прикриват законови ограничения на основни конституционни свободи. Реалният обществен ефект от така законово регламентирания списък би рефлектирал върху титулярите на свободата на изразяване на мнение и информация, независимо дали поведението им ще бъде предмет на административно или съдебно производство. Това би направило поведението на журналиста, писателя и учения твърде предвидимо и очаквано вероятно съобразно закона, но не винаги в интерес на истината.

 В крайна сметка потърпевшо от възприетото законодателно разрешение ще бъде цялото общество. Неслучайно в своята практика Конституционният съд е откроил значението на правото свободно да се изразява мнение като един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество и като основно условие за неговия напредък и за развитието на всеки човек (Решение № 7 от 1996 г.). Очаквам Народното събрание да изпълни конституционното си задължение и задълбочено да проведе ново обсъждане, което в този случай е особено важно. Не само защото се отнася до баланса между две основни права, но и защото трябва да се разсеят съмненията, че европейското законодателство се използва като фасада за прокарване на неприемливи мерки, които ерозират доверието на българските граждани в европейските ценности.

Уважаеми народни представители, Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане ? 26 относно чл. 25з, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.

 РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

-
КОПИЛАЛ

СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ
--

 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/7675.jpg>
-

 92 
 on: February 04, 2019, 03:43:14 PM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
СРЕЩУ ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК ПЕТЪР СТОЯНОВ - КОНЯ ПРЕЗИДЕНТ СЪМ ДЕМОНСТРИРАЛ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ -
----------
ТОЗИ ИЗРОД ОТИДЕ ДА ПОЧЕТЕ 700 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОТОМАНСКАТА - ТУРСКА ИМПЕРИЯ КЛАЛА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А ПРЕСТЪПНИКА НЕ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ЖЕРТВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО СЛУЧАЙ 600 ГОДИНИ ОТ ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПО ТУРСКО РОБСТВО
 --------------
 ИСКАШЕ ДА СМЕНИ КИРИЛИЦАТА С ЛАТИНИЦА
-----------

СМЪРТ ЗА ТОЗИ ПРЕДАТЕЛ ПРОКЛЯТИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ В СЪРБИЯ ОТ 1999 Г
-------------

СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ 0 Отговори

Прочети повече в Blitz.bg:

https://www.blitz.bg/analizi-i-komentari/petr-stoyanov-pripomni-golyamata-si-rolya-na-4-fevruari-1997-g-v-promyanata-na-posokata-na-blgariya-km-nato-i-es_news655342.html

-
https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201412/20141231.djagdsnkee.jpg
--

 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201412/20141231.djagdsnkee.jpg>
-
-
Прочети повече в Blitz.bg:

https://www.blitz.bg/politika/prezidentt-radev-nalozhi-novo-veto_news655376.html

.
https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201810/1539596719-img-4662jpg.jpg
.
--

 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201810/1539596719-img-4662jpg.jpg>
-
.
Президентът Радев наложи ново вето! То е върху закона за личните данни, налагал цензура на медиите София, България 04 Февр. 2019, 15:20 900 прочита 7 коментара 1 от 1


Държавният глава упражни правомощието си и върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбa от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни с възражения срещу установените с ? 26 критерии при обработването на лични данни за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Това заявиха от пресцентъра на президентството.

Президентът подчертава, че европейският регламент, който е причина за приетите промени, изисква държавите членки на ЕС чрез закон да постигат помиряване на правото на защита на личните данни с правото на изразяване и информация. Едновременно с това обаче регламентът не съдържа, нито препоръчва да има превес и надмощие в упражняването на едното право над другото, т.е. защитата на личните данни да е за сметка на свободата на изразяване и информация. С формулираните 10 критерии, по които журналист, научен работник и писател следва да преценява и да доказва, че е използвал правомерно лични данни, се създава ненужна свръхрегулация.

Изискването да се изпълняват тези критерии, дори и поотделно, представлява ограничение. То засяга същностното ядро на свободата на изразяване и информация като основно право, признато още в епохата на Просвещението в Европа, изпразва го от съдържание и неговото упражняване губи смисъл. Според държавния глава не е постигнато необходимото равновесие и разпоредбата с 10-те критерии се явява прекомерна, небалансирана мярка.

Свръхрегулацията на хипотезите, в които ще има конкуренция между защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация, води до силно накланяне на везните в полза на правото на защита на личните данни като ?се жертва? свободата на изразяване и информация. Така под формата на критерии за съразмерност със защитата на личните данни се прикриват законови ограничения на основни конституционни свободи.

Пълен текст на Мотивите за налагане на вето върху разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни: М О Т И В И за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г. Уважаеми народни представители, Споделям основната цел на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИД ЗЗЛД) ? осигуряване на ефективното прилагане на новата правна рамка на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни.

Без съмнение, същото включва и мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламентът) в част от разпоредбите си притежава черти на директива и всяка от държавите членки е длъжна да предприеме действия за реализирането на заложените в тези разпоредби цели.

Така чл. 85, пар. 1 от Регламента предвижда държавите членки да помиряват (от англ. reconcile ? помирявам, съгласувам, сдобрявам) със закон правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване и информация, включително при обработването за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Подкрепям изцяло подхода в чл. 85 от Регламента. Като държава членка на Европейския съюз България се ползва от тази рамка за постигане на баланс между двете права чрез законови средства и механизми, които счете за подходящи.

В този смисъл е и съображение 153 от Регламента. Основното положение в чл. 85, пар. 1 от Регламента относно желаното помиряване на двете права е възпроизведено в чл. 25з, ал. 1 от ЗИД ЗЗЛД. В ал. 2 на чл. 25з законодателят е приложил специфичен подход ? подредил е в 10 точки критерии, по които журналист, научен работник и писател в своята работа следва да преценява и евентуално да доказва дали и доколко е постигнат балансът между свободата на изразяване и информация, от една страна, и защитата на личните данни, от друга. Ще се преценява естеството на личните данни и обстоятелствата, при които е добита информацията. Ще се отчита въздействието върху личния живот на засегнатите хора, което поставя под въпрос функцията и предназначението на разследващата журналистика.

Ще се преценява и общественият интерес, както и дали данните са за лица, заемащи висши публични длъжности, т.е. политици, магистрати и др. Ще се съобразява и дали информацията е за лица, които ?поради естеството на своята дейност? имат ?по-занижена защита на личната си неприкосновеност или чиито действия имат влияние върху обществото?, без да се дава ясна дефиниция кой попада в този кръг. Заслужава да се отбележи, че самият Регламент не съдържа такъв списък с критерии или нещо подобно.

Очевидна е легитимността на преследваната от законодателя и вменената от Регламента цел да бъде намерен законов път за помиряването на двете жизненоважни за гражданите основни права. Но способът, който законодателят е приложил, предизвиква основателни възражения. Помиряването в чл. 85 на Регламента е предвидено за права, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз ? правото на защита на личните данни (чл. Cool и свободата на изразяване на мнение и информация (чл. 11).

Съдържанието на т. 1-9 от чл. 25з, ал. 2 от ЗИД ЗЗЛД оставя впечатление, че посочването на критериите е изчерпателно. Точка 10 обаче съдържа ?други обстоятелства, относими към конкретния случай? и опровергава това впечатление, като отваря широко вратата за различни обстоятелства, които медията-администратор, ученият и писателят в своята работа следва да съобразява, а по-късно и да доказва. Законодателят в един момент е осъзнал, че опитът а priori да се фиксират критерии за помиряване, е обречен на неуспех. Показателно за това е, че създаващото впечатление за изчерпателност изброяване по чл. 25з, ал. 2 от ЗИД ЗЗЛД завършва с общата формулировка на точка 10.

Демонстрираната колеблива позиция е източник на вътрешна несъгласуваност в законовата уредба в разрез с изискванията за последователност и предвидимост. Ролята на българския законодател в процеса на постигане целите на Регламента е да създаде подходяща нормативна среда, която да направи възможно уравновесяването на защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация. Самият баланс обаче винаги е конкретна величина, която предполага гъвкава индивидуална преценка, съобразена с особеностите на всеки отделен случай. В този смисъл свръхрегулацията не допринася за постигане на желаното равновесие и парадоксално се явява прекомерна, небалансирана мярка. Тя затиска и задушава основните права в разгръщането на техния потенциал.

В случая свръхрегулацията на хипотезите, в които ще има конкуренция или колизия на тези две права, резултира в силно накланяне на везните в полза на правото на защита на личните данни, като ?се жертва? свободата на изразяване и информация. Търсеният баланс е убегнал на законодателя, тъй като стремежът да се даде готова абстрактна формула за балансирана преценка не помирява, а генерира допълнително напрежение между защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация. Подобна уредба не е в услуга и на конституционното задължение да се осигури свободно от държавна намеса пространство за разгръщане на личността (чл. 4, ал. 2 от Конституцията).

Това, разбира се, не изключва регулация, без която държавата не би могла да се погрижи позитивно за правата. Въпросът е за мярата, тъй като всяка регулация, когато е в повече, е отрицание на същността на личните основни права, която е отбрана срещу навлизането на публичната власт в запазената лична сфера (Решение № 2 от 2006 г. на Конституционния съд). Свободата на изразяване на мнение и информация, както и правото на защита на личните данни, са права с фундаментално значение в едно демократично общество и в правова държава. Като основно право свободата да се изразяват мнения е провъзгласена както в чл. 39, ал. 1 от Конституцията, така и в чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 10, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Както Конституционният съд е подчертал в тълкувателното си решение № 7 от 1996 г., изразяването на мнение е израз на свободата на убеждение и е преди всичко индивидуално право на личността, което Конституцията предоставя на "всеки". Всеки има право да търси, получава и разпространява информация (чл. 41 от Конституцията).

Що се отнася до правото на защита на личните данни, то е необходимо проявление на неприкосновеността на личната сфера на индивида, провъзгласена в чл. 32-34 от Конституцията, чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 12 от Всеобщата декларация за правата на човека. Съгласно чл. 8, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз всеки има право на защита на неговите лични данни. Както бе посочено, в чл. 85, пар. 1 от Регламента изрично се повелява на държавите членки на Европейския съюз чрез закон да постигат помиряване на правото на защита на личните данни с правото на изразяване и информация, вкл. при работата на журналисти, писатели и учени. В Регламента обаче не се съдържа, нито се препоръчва като принципно положение да има превес и надмощие в упражняването на едното право над другото, т.е. защитата на личните данни в определени хипотези да е за сметка на свободата на изразяване и информация.

Регламентът предвижда балансът да се постига посредством широк арсенал от законови механизми, а приетият закон не съдържа достатъчно гаранции, че едното право няма да е за сметка на другото, особено когато залогът е свободата на словото. Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с изброяване на критериите по чл. 25з, ал. 2, от които т. 10 обезсмисля посочването на предходните, не постига предписаното съгласуване между двете конкуриращи се основни права, като несъразмерно ограничава упражняването на свободата на изразяване и информация.
-
ПРОДЪЛЖАВА

 93 
 on: February 03, 2019, 12:34:52 AM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
ОТВОРИ СТАТИЯТА И ЧЕТИ , ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОПИРА ТЕКСТА


https://www.mediapool.bg/sled-yoncheva-i-banov-sabitiyata-mozhe-da-stanat-nekontroliruemi-news289352.html

-
https://www.mediapool.bg/images/289/f0a911c1462075bbbfccccaac5f246b0.jpg

-

 

<img src=https://www.mediapool.bg/images/289/f0a911c1462075bbbfccccaac5f246b0.jpg>
-


 94 
 on: February 03, 2019, 12:16:31 AM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
Путин предприе извънредни мерки след отказа на САЩ от договора за ядрените ракети

Прочети повече в Blitz.bg:

 https://www.blitz.bg/svyat/putin-predprie-izvnredni-merki-sled-otkaza-na-sashch-ot-dogovora-za-yadrenite-raketi_news654998.html

-

 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201706/1498114129-aaaa-putin-seriozen.jpg>
--

 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/7675.jpg>
-
-

Внучката на Тодор Живков проговори за детството си и фамилията и разкри, че... (ВИДЕО)

Прочети повече в Blitz.bg:

 https://www.blitz.bg/obshtestvo/vnuchkata-na-todor-zhivkov-progovori-za-detstvoto-si-i-familiyata-i-razkri-che-video_news655007.html

--

 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201902/1549106082-sistemen-bufer-7.jpg> 95 
 on: February 03, 2019, 12:08:59 AM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
БУНТА НА РОБИТЕ НА ПЪТ Е ДА РУХНЕ ЦЕЛИЯ ЮДЕЙСКИ ЕВРО-ПЕЙСКИ СЪЮЗ И ПРЕСТЪПНИТЕ МУ БЮРОКРАТИ С НАТО И САЩ ВОЕННИ ПРЕСТЪПНИЦИ
 -
https://news.bg/int-politics/zhaltite-zhiletki-vav-frantsiya-skochiha-sreshtu-politseyskoto-nasilie-sreshtu-tyah.html?utm_source=money.bg&utm_medium=article&utm_campaign=sidebar
---
-

 

<img src=https://webnews.bg/uploads/images/29/4129/404129/768x432.jpg?_=1549122456>
-
СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ - ВРАЦА
-
-

 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/7675.jpg>
-
 -
http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?year=2019&id=10793&p=poetbg&title=%CF%CE%D1%C2%C5%D9%C5%CD%C8%C5+%CA%DA%CC+%C3%C5%CE%D0%C3%C8+%D7%CE%CB%C0%CA%CE%C2+
-
-

 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/10793.02.2019.jpg>
-

 96 
 on: January 31, 2019, 12:04:44 AM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
Дезертьори от венецуелската армия поискаха от САЩ да ги въоръжи

Прочети повече в Blitz.bg:

https://www.blitz.bg/svyat/dezertori-ot-venetsuelskata-armiya-poiskakha-ot-sashch-da-gi-vorzhi_news654550.html

-
https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201901/1548877066-2.jpg
-
-
 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201901/1548877066-2.jpg>
-
-

Дезертьори от венецуелската армия призоваха САЩ и техните десни латиноамерикански съюзници да им предоставят оръжия, които да използват срещу демократично избраното правителство, пише електронното издание на радикално лявото британско издание Morning Star. Двама бивши войници, пише изданието, които говориха във вторник с репортер от американският корпоративен медиен гигант CNN на неизвестно място, заявиха, че искат да въоръжат други дезертьори вътре в страната, които подкрепят самоназначилия се за ?временен? президент Хуан Гуайдо. ?Като венецуелски войници отправяме искане към САЩ да ни подкрепят, в логистичен план, с комуникации, с оръжия, за да можем да реализираме венесуелската свобода?, каза бившият лейтенант Карлос Гилен Мартинес. ?Ние не казваме, че се нуждаем само от подкрепата на САЩ?, добави бившият лейтенант Джошуа Идалго Азуае, ?но също така и от тази на Бразилия, Колумбия, Перу, всички братски държави, които са против тази диктатура?. По-късно в интервюто, отбелязва вестникът, като посочва, че това не отговаря на възгледите на обикновените венецуелски граждани, двамата войници подчертаха, че не искат ?чуждо правителство да нахлуе в страната ни?. ?Ако имаме нужда от нахлуване, то трябва да бъде от венецуелски войници, които наистина искат да освободят Венецуела?, подчерта Азуае. Върховният съд на Венецуела издаде забрана за пътуване срещу Гуайдо и се опита да замрази банковите му сметки. ?След решението, г-н Гуайдо - който се издигна от политическа неизвестност до международна знаменитост, след като вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс го помаза за президент миналата седмица ? ?туитна? на своите поддръжници да излязат на улицата?, продължава ?Морнинг Стар?. ?Американският съветник по националната сигурност Джон Болтън ? ястреб, заяви пред ужасно дясната Fox News, че администрацията на Тръмп работи с големи корпорации, за да се заеме с петрола на Венецуела?, отбелязва изданието. ?Сега разговаряме с големи американски компании? мисля, че се опитваме да стигнем до същия краен резултат тук. ?Това ще направи голяма разлика за Съединените щати икономически, ако можем да накараме американските петролни компании наистина да инвестират и да разработят петролните възможности във Венецуела?. ?Туитът? на президента, пише радикално левият вестник, гласи: ?[Президентът Николас] Мадуро е готов да преговаря с опозицията във Венецуела след санкциите на САЩ и прекъсването на приходите от петрол. ?Гуайдо е обект на нападение от Върховния съд на Венецуела. Днес се очаква масов протест. Американците не трябва да пътуват до Венецуела до следващо нареждане?.

-
-
 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/8054.jpg>
-
ЕДИН ЗАКОН ПРИЕТ В БЪЛГАРИЯ НА 11 ДЕКЕМВРИ 1906 ГОДИНА ОГРАНИЧАВА ИЗСЕЛВАНЕ НА БЪЛГАРИ ЗА САЩ И ЗАБРАНЯВА НА РУСКИ ЕВРЕИ ДА СЕ ЗАСЕЛВАТ В БЪЛГАРИЯ ...
-
Plamen Kolev
-

За първи път Израел призна, че е въоръжавал бунтовници, борещи се срещу президента на Сирия Башар Асад.

Това пише в коментар за израелския вестник "Аарец" експертът Даниел Леви.

Високопоставен представител на еврейската държава е потвърдил израелската тайна и неконвенционалната война в Сирия, която има за цел да попречи на Иран да затвърди позициите си в арабската държава.

В последните си дни на поста началник на генщаба на израелската армия Гади Айзенкот (от 2015 г. до 15 януари 2019 г.) потвърди, че Израел пряко е подкрепял сирийски бунтовнически сили с оръжия срещу Асад на Голанските възвишения.

Това разкритие бележи обрат в медийната политика на правителството по такива въпроси. До този момент Израел твърдеше, че предоставя само хуманитарна помощ на цивилните и категорично отричаше или отказваше да коментира дали предоставя друга помощ.

В статията се отбелязва, че официалната позиция на Израел за войната в Сирия е била основана на лъжата, че не се намесва.
-
-
 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/5233.jpg>
-
-

 97 
 on: January 30, 2019, 11:39:20 PM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
ОТВОРЕТЕ СЛЕДВАЩОТО ИНТЕРВЮ С ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА, ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОПИРА СТАТИЯТА !
-

https://www.mediapool.bg/elena-yoncheva-obvinenieto-sreshtu-men-e-banditska-razprava-news289034.html

-
https://www.mediapool.bg/images/289/6aad5d08a771d9bb70b8abab437697f9.jpg
-
-
 

<img src=https://www.mediapool.bg/images/289/6aad5d08a771d9bb70b8abab437697f9.jpg>
-
-

 98 
 on: January 30, 2019, 11:09:56 PM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
ЕДНО ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ !
-----
Тежък удар за Митьо Очите! Две неразкрити досега убийства пращат доживот в затвора несебърския бос (СНИМКА)

Прочети повече в Blitz.bg:

 https://www.blitz.bg/kriminalni/tezhk-udar-za-mito-ochite-dve-nerazkriti-dosega-ubiystva-prashchat-dozhivot-v-zatvora-nesebrskiya-bos-snimka_news654346.html
-

https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201901/1548790736-154878918279266.jpg
-
 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201901/1548790736-154878918279266.jpg>
-
-----
Васил Дакев
-----
Той настойчиво моли нашата дипломатическа мисия в Турция да бъде по-скоро върнат в България ? И в същото време българското следствие и прокуратура разкриват нови и нови престъпления , извършени от този "престъпник", в това число вече и отдавна неразкрити убийства, заради които медията му гарантира доживотен затвор ? Не мога да проумея каква логика е приложена тук, за да се свържат в едно цяло взаимно изключващи се факти. Турските власти са готови да го екстрадират, но по настояване на българската страна то се отлага ,като през това време в София вече са разпитани "надеждни свидетели" ? До сега бяха известни лъжливи свидетели, важни свидетели, преки свидетели или косвени свидетели, но "надеждни свидетели" правото не познава. Вероятно това са "услужливи свидетели", като тези, които гарантираха доживотен затвор на Алексей Петров-Трактора, "надеждните свидетели", които един бивш министър на вътрешните работи намираше по затворите по, които свидетелстваха срещу Николай Цонев, Емилия Масларова, на която те дори носели в апартамента й "откраднатите" пари в една торба ? Защо "опасния престъпник" Цветан Василев е в Белград и не се полагат особени усилия да бъде предаден на българското правосъдие ? Защо прокуратурата отказва той да бъде разпитан, чрез видеомост,което закона позволява , а предпочита той да бъде съден задочно . Дали прокуратурата няма интерес и Митьо Очите да бъде доведен в България и коя би могла да бъде причината за това ? Мисля, че отговорите се намират във въпросите ?
-
-
В България няма правосъдие. Всички плюят депутатите, защото са "най-видими", но истинските лостове на властта са съсредоточени в изпълнителната и съдебната власт. "Независимата" съдебна система е най-големия тумор на нашето общество, оттам тръгват всички злини.

Прочети повече в Blitz.bg:

https://www.blitz.bg/kriminalni/tezhk-udar-za-mito-ochite-dve-nerazkriti-dosega-ubiystva-prashchat-dozhivot-v-zatvora-nesebrskiya-bos-snimka_news654346.html
-
-
Въпросът е ?те или ние? 30 Януари 2019, 7:55

Време е за барикадите. Вече нямаме какво да губим. И никой няма да ни помогне. България, при ?управлението? на мафията ГЕРБ, стана най-бедната, най-престъпната, най-корумпираната, най-изостаналата и безперспективна страна на континента. Заради това ?войната не е между лявото и дясното, а между нас и тях?.

-
12 ГОДИНИ ГЕРБ-ПИР ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА 30 Януари 2019, 7:55

 12г.мизерия 12г.се закриват болници 12г.се закриват училища 12г.самозапалвания от отчаяние 12г.все по-недостъпно здравеопазване 12г.липса на държавен суверенитет 12г.енергетика на колене 12г.все повече данъци 12г.васална външна политика 12г.еднолично управление 12г.гавра с народа ни, наречен "прост" 12г.грабеж и корупция - 1-во място в ЕС 12г.бедност -1-во място в ЕС 12г.извращаване на българската история 12г.изхвърляне на светли имена от историята и литературата от учебниците на децата ни

-
112 30 Януари 2019, 7:56

ИСТИНСКИТЕ КРАДЦИ СА В ГЕРБ, СЛЕПИ ЛИ СТЕ....И ВСЕКИ КОЙТО СЕ ОСМЕЛИ ДА ИМ ИЗКАРА МРЪСНИТЕ РИЗИ НА ДРИЙМ ТИЙМОВЕТЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕСЛЕДВАН И КЛЕВЕТЕН ДО ДУПКА...ТЕЗИ ХОРА СИ ИМАТ ПРОКУРАТУРА...ИМАТ СИ СЪД...ИМАТ СИ И ДЪРЖАВА...А СИ ИМ КАЗАЛ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ, А СА ТИ РАЗКАЗАЛИ ИГРАТА...ТАКА, ЧЕ МИСЛЕТЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТА...АКО ИСКАТЕ МУТРИ НА ВЛАСТ - ОК...НО ДА ЗНАЕТЕ ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ.

-
По миризмата им ще ги познаете 30 Януари 2019, 7:58

Бацо бил луд по миризмата на Джендър-травестита Цецка и след като народа не я избра за депутат той я назначи за министерша. Бацо бил луд и по миризмата на Деса минета от Дулово, или както я разпознава Народа - ДЕСА ТЪПОТО ОТ ГЕП... и Бацо я забърсал от околовръстното за да я направи дори шефка в едно здравно министерство..което е доказателство, че подобните се привличат от подобни...че миризливите се привличат от миризливи...миризливи от суджуци,миризливи от трипер, миризливи от срамни въшки, ко +27 Отговори Позитанския гном пак се е изходил !

 30 Януари 2019, 8:32

БСП-ГЕРБ-ДПС-АТАКА са производни на БКП-ДС . Контролират ги със събрани компромати и прокуратурата .
-
факт 30 Януари 2019, 19:12

 ГДР, Чехия и Унгария са открай време по-напред от нас. Но ние тогава напредвахме и стигнахме 27 място в света. Сега не вървим ни напред, ни назад; Просто пропадаме надолу. Рухването на Булгатабак - българсксият гигант в световната цигарена индистрия само е поредното доказателство за това

-
Моряк 30 Януари 2019, 8:32

На всяка свиня и идва Коледата!
-
Гошо тъпото 30 Януари 2019, 12:30

Може да съм тъп, но докато има американско посолство в българия сме обречени да ни мачкат мафиоти. Иначе , ще бъдем като Сирия......ще ни спретнат братята от ЦРУ цветна революцийка...демократична и пак ще ни яхнат, Като магарета. +13 Отговори

-
суджуците 30 Януари 2019, 19:35

Корумпираните суджуци от съдебната система ще направят всичко възможно да го освободят защото им е спонсор. Но на народа писна от еничари и ще трябва да бъдат екзекутирани.

-

 99 
 on: January 30, 2019, 08:26:15 PM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
АЛО ТАНОВ, ------ ТУКА БОЙКО БОРИС-ОВ СЪМ ---------- ОПРАВИ МИШО БИРАТА, ПОСЛЕ ЩЕ ТЕ ГРЪМНЕМ И ТЕБЕ ------------- НИЕ ОПРАВИХМЕ 150 БИЗНЕС-СМЕНИ, ТА НЯМА ДА ОПРАВИМ ЕДИН БАНОВ -------------- ЩЕ ПОМОГНЕ ДРУГАРКАТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО ДУ-ПЕ-ТИЛИЩЕ ------------ ЦВЕТА КАРА-ЧЕРНАТА ПАТИЦА-ЯНЧЕВА .................. ЧОЛИ БОЛИ ГО УЙЬО ............... ГОВОРИТЕЛ НА НЕГОВО БЛАЖЕНСТВО - СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ - ЗАТВОРНИЧЕСКИ НОМЕР 4953 ----------- КОФТИ Е ДА ВЛЕЗЕ В ЗАТВОР СЛЕД МИНИСТЪР, НО СЕ ПРЕ-ЖИВЯ

 100 
 on: January 30, 2019, 01:55:38 PM 
Started by tcholi_boli - Last post by tcholi_boli
Извънредно! Елена Йончева разкри афера "Ало, Банов съм!" за 700 бона, пусна аудио и заговори за оставки

Прочети повече в Blitz.bg:

https://www.blitz.bg/politika/izvnredno-elena-yoncheva-razkri-afera-alo-banov-sm-za-700-bona-pusna-audio-i-zagovori-za-ostavki_news654422.html
-
https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201901/1548838854-uuuujpg.jpg
-
-
 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201901/1548838854-uuuujpg.jpg>
-
-
Депутатът от БСП и обвиняема за пране на пари Елена Йончева се прицели в министъра на културата от кабинета Борисов 3 Боил Банов. В началото на седмицата тя анонсира, че ще даде конкретни данни за корупционни механизми в кабинета по отношение на големите инфраструктурни проекти и енергетиката. На нарочна пресконференция тя съобщи, че се касае за Боил Банов, а проектът е за античен комплекс "Сердика".
-
-
 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/520/201901/1548836247-20190130093824-img-4451.jpg>
-
Става въпрос за корупция в строителството. Сегашният министър Боил Банов, когато през 2016 година е зам.-министър, опрощава сумата от 700 000 евро на фирма строител. Става въпрос за Ларгото. Фирмата има закъснение и дължи поне 700 000 лева неустойка", коментира Елена Йончева. По думите на Йончева е имало неустойка от 7000 лева. Става въпрос за периода, в който Банов е бил зам.-министър.

-
 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/520/201901/1548836248-20190130094154-img-4492.jpg>
-
Йончева нарече случая аферата "Ало, Банов съм!".  По време на пресконференцията бе пуснат аудиозапис, за който се твърди, че е от разговор с Банов. Бе пуснат кратък вариант със субтитри. Социалистката обаче обеща да предостави на журналистите пълния запис, краткия запис, както и пълните субтитри от записите на Боил Банов.

-
 

<img src=https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/520/201901/1548836247-20190130094114-img-4484.jpg>
-
"Удивителното в разговора, е с каква лекота днешният министър в кабинета Борисов, говори за схемата", посочва Йончева. По думите ѝ записът е направен от служител на министерството на културата. Тя посочи още, че е направено интервю с въпросния служител, който е предпочел да остане анонимен, но се е съгласил да бъде свидетел. Ще бъдат пуснати сигнали до прокуратурата и ОЛАФ, защото става въпрос за европейски средства. От БСП поискаха оставката на министъра на културата Боил Банов.

-
 

<img src=http://www.stefan-tcholakov.com/pic/5233.jpg>
-
-
-

Pages: 1 ... 8 9 [10]


Login with username, password and session length

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!